Ondernemingsrecht

Indien een natuurlijk persoon voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er sprake van een eenmanszaak. In dat geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen. De ondernemer is persoonlijk aansprakelijk. Dit betekent dat een schuldeiser zich op het gehele vermogen van de ondernemer kan verhalen met alle gevolgen van dien. Ter voorkoming hiervan kan de ondernemer besluiten om een vennootschap op te richten, want dan is de vennootschap in principe aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt.
De wet bepaalt dat een vennootschap slechts kan worden opgericht bij notariële akte. Hier komen wij, het notariskantoor, in beeld.

Wij zijn onder meer gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsrecht. U kunt bij ons terecht voor alle notariële activiteiten die met ondernemingsrecht samenhangen, zoals oprichtingen, statutenwijzigingen, aandelenoverdrachten, ontbindingen, fusies, omzettingen, splitsingen, legal opinions, en corporate governance.
 
Voor informatie over een eenmanszaak en de daarbij behorende documenten kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel en Nijverheid op telefoonnummer: +5999 4611455.

De Naamloze vennootschap/ De Besloten vennootschap

De Naamloze Vennootschap (N.V.) en de Besloten Vennootschap (B.V.), hierna te noemen “de vennootschap”, zijn rechtspersonen, dat wil zeggen zelfstandige dragers van rechten en plichten.

Lees meer

Stichting/Stichting Particulier Fonds

De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in haar statuten vermeld doel te verwezenlijken.

Lees meer

Vereniging

De vereniging wordt door twee of meer personen opgericht.

Lees meer

Personenvennootschappen

De Vennootschap is een overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee of meer personen, ‘de vennoten’, welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van de inbreng door ieder van de vennoten.

Lees meer

Benodigde documenten/Kosten

Cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten zich eerst
persoonlijk laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en
origineel identiteitsbewijs, bij de notaris laten verifiëren.

Lees meer